1889-1891 probably 1889-1891 probably 1889-1891 probably 1889-1891 shk 1889-1891 SL 1889-1891 SL 1889-1891 SL

photographer E-Yaji.

Zhou Leyuan  Large picture | Small picture
: 1889-1891 shk 
1889-1891 Sotheby's Hong Kong 4 1992 (428)1889-1891 probably 1889-1891 probably 1889-1891 probably 1889-1891 shk 1889-1891 SL 1889-1891 SL 1889-1891 SL

 

Hugh Moss | Contact Us