1884-1885 probably 1884-1886  probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1885 21.5.294

photographer E-Yaji.

Zhou Leyuan  Large picture | Small picture
: 1884-1886 probably 
1884-1886 probably but date unknown Sotheby's Hong Kong 11 1989 (160)1884-1885 probably 1884-1886  probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1885 21.5.294

 

Hugh Moss | Contact Us