1884-1886  probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1885 21.5.294 1885 Bloch 468

photographer E-Yaji.

Zhou Leyuan  Large picture | Small picture
: 1884-1886 probably 
1884 - 1886 probably but date unknown hka eal 3april 4051884-1886  probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1885 21.5.294 1885 Bloch 468

 

Hugh Moss | Contact Us