1883 or 1884 probably 1883 to 1885, probably 1883 to 1885, probably 1884 -1886 probably 1884 -1887 probably 1884 -1888 probably 1884 21.5.230

photographer E-Yaji.

Zhou Leyuan  Large picture | Small picture
: 1884 -1886 probably 
"1%">

1884 - 1886 probably, but not dated 21.5.164
1883 or 1884 probably 1883 to 1885, probably 1883 to 1885, probably 1884 -1886 probably 1884 -1887 probably 1884 -1888 probably 1884 21.5.230

 

Hugh Moss | Contact Us