1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1885 21.5.294 1885 Bloch 468 1885 Bloch 469

photographer E-Yaji.

Zhou Leyuan  Large picture | Small picture
: 1884-1886 probably 
1884-1886 probably but date unknown Sotheby's London 24april 1989 (470)1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1884-1886 probably 1885 21.5.294 1885 Bloch 468 1885 Bloch 469

 

Hugh Moss | Contact Us