1884-1886 probably 1884-1886 probably 1885 21.5.294 1885 Bloch 468 1885 Bloch 469 1885 Bloch 470 1885 Bloch 471

photographer E-Yaji.

Zhou Leyuan  Large picture | Small picture
: 1885 Bloch 468 
1885 bloch 4681884-1886 probably 1884-1886 probably 1885 21.5.294 1885 Bloch 468 1885 Bloch 469 1885 Bloch 470 1885 Bloch 471

 

Hugh Moss | Contact Us